Skip to main content

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wijkenvereniging Zwolle-Zuid 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 om 16.30 uur in Wijkcentrum de Pol, Gelijkheid 1, Zwolle

Agenda

1.   Opening door de voorzitter

2.   Vaststellen agenda

3.   Vaststellen notulen algemene Ledenvergadering van 29-02-2020, die wij uitdelen aan de aanwezige leden.

4.   Mededelingen en ingekomen stukken

5.   Voorstel voor Statutenwijziging wegens de per 1 juli 2022 ingaande wet WBTR.

Dit voorstel ligt ter inzage in ons kantoor in de Pol vanaf 6 mei 2022 op openingstijden.

6.   Behandeling Financiële Jaarverslag 2021. Dit is samengesteld door en besproken met een accountant en ligt ter inzage in ons kantoor vanaf 6 mei 2022.

7.   Rondvraag

8.   Sluiting